Splošni pogoji

Na osnovi 15. člena Zakona o nepremičninskem posredovanju objavljamo

SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA PRI POSREDOVANJU V PROMETU Z NEPREMIČNINAMI (na območju R Slovenije)1.člen

Izrazi v teh pogojih pomenijo:

Nepremičninska družba – PARENZANA NEPREMIČNINE d.o.o., Sečovlje 16, 6333 Sečovlje – Sicciole, Matična številka: 9310835000, Davčna številka: 72028955.

Naročitelj – stranka, ki je z nepremičninsko družbo sklenila pogodbo o posredovanju,

Tretja oseba – oseba, ki jo nepremičninska družba poskuša spraviti v stik z
naročiteljem, da bi se z njim pogajala za sklenitev pogodbe, katere predmet je
nepremičnina,

Pogodba o posredovanju – pogodba, s katero se nepremičninska družba zavezuje, da si bo prizadeval najti in spraviti v stik z naročiteljem osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, naročitelj pa se zavezuje da bo nepremičninski družbi plačal za posredovanje, če bo pogodba sklenjena,

Posrednik – fizična oseba, ki za nepremičninsko družbo opravlja posle posredovanja na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugi pravni podlagi, s pridobljeno licenco pristojnega ministrstva za opravljanje poslov posredovanja in je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem ministrstvu.2.člen

Nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja pri:

 • prodaji ali nakupu nepremičnine,
 • oddaji, najemu, zakupu ali
 • drugi pogodbi, katere predmet je nepremičnina.3.člen

S plačilom za posredovanje v prometu z nepremičninami iz 2. člena splošnih pogojev se krijejo stroški za opravljanje dejanj pri vzpostavljanju stikov za naročitelja, preverjanju stanja nepremičnine ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, ki so potrebna za sklenitev pravno veljavne pogodbe za določeno nepremičnino, zlasti stroške za naslednja dejanja:

 • sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;
 • seznanjanje naročitelja in tretje osebe s tržnimi razmerji, ki so pomembna za določitev cene nepremičnine, vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, višino davčnih obveznosti stranke in s cenami notarskih storitev;
 • ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine s pridobitvijo listin o nepremičnini (izpisek iz zemljiške knjige), pogodb (če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo) in podobno;
 • pisna opozorila, obvestila, potrdila;
 • ogled nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;
 • oglaševanje prodaje nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja ali na drug način;
 • seznanjanje naročitelja z nepremičnino in spravljanje v stik s tretjo osebo;
 • prisotnost pri ogledu nepremičnine s strani naročitelja;
 • ugotavljanje dejanskega stanja nepremičnine;
 • seznanjanje naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in zanesljivo opozarjanje na ugotovljene napake;
 • telefonsko komuniciranje s strankami;
 • sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev posla.

Če katerega od navedenih poslov opravi naročitelj sam ali so nepotrebni, to ne vpliva na višino dogovorjene provizije. Šteje se, da je nepremičninska družba zadostila minimalnemu standardu posredovanja v prometu z nepremičninami, ko je spravila v stik naročitelja in tretjo osebo z namenom sklenitve pogodbe, za katero nepremičninska družba posreduje.

Storitve, ki niso zajete v plačilu za posredovanje:
sestava notarskega zapisa ali druga oblika pogodbe, katero mora po zakonu pripraviti notar,
sestava pooblastila za sklepanje pravnih poslov v prometu z nepremičninami,
sestava pravnih listin, ki ne sodijo v okvire osnovnega posla z nepremičnino (pogodbe o služnostih, pravna mnenja, sporazumi o etažni ali drugi delitvi in podobno),
upravne, sodne in druge takse za vse potrebne listine,
notarske pristojbine in sodni prevodi listin,
davek na promet nepremičnin, davek na dobiček iz kapitala, DDV in ostale davčne pristojbine,
sodne cenitve nepremičnin, načrt etažne delitve in energetska izkaznica,
preverjanje uporabe nepremičnine v času trajanja najema,
stroški, ki nastanejo s pridobivanjem manjkajoče dokumentacije o nepremičnini, ki je lastnik ne predloži nepremičninska družba, je pa pri posredovanju oziroma sklepanju poslov potrebna,zemljiškoknjižne predloge za vpis ali izbris zaznamb, predznamb ali vknjižb stvarnih pravic v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.4.člen

Nepremičninska družba pridobi pravico do plačila za posredovanje, ko je pogodba, za katero je posredovala, sklenjena. Nepremičninska družba ne more zahtevati niti delnega plačila provizije za posredovanje pred sklenitvijo pravnega posla, za katerega posreduje.

V primeru posredovanja pri prodaji oziroma nakupu nepremičnine lahko za isto nepremičnino provizija nepremičninske družbe znaša največ 4 % od dosežene prodajne cene. Kadar je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000 EUR, se nepremičninska družba in naročnik dogovorita za fiksno posredniško plačilo.
Provizijo plača le naročitelj.
V primeru posredovanja pri najemu ali oddaji nepremičnine je plačilo enako eni mesečni najemnini.
V posredniški pogodbi se lahko nepremičninska družba in naročitelj dogovorita tudi za plačilo v drugačnem znesku, če to ni v nasprotju z zakonom.
Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primerih, ko naročnik oziroma njegov ožji družinski član sklene pogodbo v zvezi z nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravil v stik nepremičninska družba in je bila ta pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju.5.člen

Pogodba o posredovanju je sklenjena za določen čas devetih (9) mesecev, razen če se stranki ne dogovorita za krajši čas.6.člen

Nepremičninska družba in naročnik se lahko dogovorita tudi za druge storitve, ki se jih za dodatno plačilo zavezuje opraviti nepremičninska družba, če so s pogodbo izrecno dogovorjene. Cena za dodatne storitve se določi na podlagi veljavnega cenika nepremičninske družbe.7.člen

Pri opravljanju storitev posredovanja nepremičninska družba v enaki meri skrbi za zaščito interesov tako naročitelja kot tudi tretje osebe, s katero je nepremičninska družba vzpostavil stik.
Kadar nepremičninska družba na podlagi dogovora z naročiteljem oziroma investitorjem pri posredovanju zastopa izključno naročiteljeve interese, mora tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila v stik, jasno in pisno opozoriti, da nastopa v vlogi zastopnika in ne posrednika.8.člen

Nepremičninska družba lahko storitev posredovanja delno ali v celoti prenese na druge nepremičninske družbe, naročitelj pa v takem primeru ostane v pogodbenem razmerju z nepremičninsko družbo in lahko zahteva, da mu nepremičninska družba izroči seznam nepremičninskih družb, na katere prenaša naročilo.9.člen

Nepremičninska družba ima svojo odgovornost za škodo, ki bi jo povzročila naročitelju ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o posredovanju, zavarovano pri zavarovalnici GENERALI zavarovalnica d.d., št. police 10020290229, za zavarovalno vsoto 150.000 € (letni agregat 351.000 €), v skladu z določbami ZNPosr-UPB1.10.člen

Posle posredovanja opravlja nepremičninski posrednik mag. Matjaž Dodič, licenca št.3230, v imeniku nepremičninskih posrednikov št. 0325803230.11.člen

Splošni pogoji veljajo od 07.02.2023. Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni v prostorih Nepremičninske družbe, na vidnem mestu in na spletnem naslovu www.parenzana.si.ZA OBMOČJA IZVEN R. SLOVENIJE SE UPORABLJA SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA PRI POSREDOVANJU V PROMETU Z NEPREMIČNINAMI PARTNERSKE NEPREMIČNINSKE AGENCIJE.

Zakaj sodelovati z nami?

Parenzana nepremičnine je oblikovana kot butična nepremičninska agencija, kar pomeni, da ne stremimo k masovni ponudbi nepremičnin, ampak sodelujemo samo s prodajalci in kupci, ki…

Več

Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru. Polkičite na na 040 20 11 90 ali pišite na info@parenzana.si